Onze resultaten

We streven ernaar om het beste uit onze leerlingen te halen door het bieden van kwalitatief goed onderwijs, talenten inzichtelijk te maken en de leeromgeving zo aantrekkelijk mogelijk maken. Toetsen zien we als een manier om de voortgang te meten. Maar we kijken vooral naar het kind zelf en hoe deze zich ontwikkelt gedurende het schooljaar. 

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Bij de laatste inspectie concludeerde zij het volgende: De kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte onderdelen is op orde. Uit het onderzoek is gebleken dat het onderwijs op die gebieden geen of nauwelijks tekortkomingen kent. Klik hier voor het laatste inspectierapport. Klik hier voor het schoolplan.

Tussen- en eindresultaten
De resultaten van de toetsen en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs worden mede gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. We gaan hier heel voorzichtig mee om, want naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind. We nemen zoals elke school, een eindtoets af (IEP). Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Welbevinden en sociale vaardigheden
We gebruiken meerdere instrumenten om het welbevinden en sociale vaardigheden in kaart te brengen en sluiten ons onderwijs daarop aan.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 geven wij een uitstroomadvies dat past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Hier vindt u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.

Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders. De leerlingen gaven De Eendragt een 7,1. Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat vanwege het veilige schoolklimaat. Ouders zijn ook zeer tevreden over de communicatie met de school en de verschillende werkvormen die leerkrachten hanteren.  
De tevredenheid van de leerlingen toetsen wij jaarlijks. Zij vinden het fijn dat er op school duidelijke regels zijn en vinden dat ze veel leren op school omdat de meesters en juffen goed uitleggen en helpen als het nodig is. Ze geven ons een 8,1! Daar zijn we heel trots op.

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van obs De Eendragt. In het jaarverslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. 

Leerkrachten aan het woord

"We verbeteren continu. We onderzoeken waar de behoeften liggen, bij de kinderen, maar ook bij ons zelf."

"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel."