Passend onderwijs voor ieder kind

De onderwijsbehoefte van uw kind staat bij ons centraal. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, zullen we het onderwijsaanbod waar mogelijk aanpassen. In eerste instantie ligt hierbij de verantwoordelijkheid bij de groepsleerkracht. Soms zal de groepsleerkracht hierbij ondersteuning nodig hebben. De intern begeleiders ondersteunen de leerkracht bij het begeleiden van de groep en met name de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan wij vanuit de basisondersteuning kunnen bieden. Dan is het mogelijk extra ondersteuning aan te vragen. We kunnen leerlingen bespreken in het Breed Ondersteuningsteam (BOT), waar ook onze schoolondersteuner, jeugdverpleegkundige en School Maatschappelijk Werker aan deelnemen. Wij hechten op school grote waarde aan de mening van ouders. Ouders worden daarom uitgenodigd om bij de bespreking in het BOT aanwezig te zijn, hun mening te delen en met ons mee te denken. 

De school heeft een ondersteuningsprofiel waarin een beeld wordt gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer die staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Bekijk hier het SchoolOndersteuningsProfiel.

Hoog en meer begaafdheid
Er is passende aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoog/ meer begaafde leerlingen. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen een passend aanbod binnen de school. Daarnaast gebruiken we expertise van bovenschoolse specialisten.

Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)
Als de onderwijsbehoefte van uw kind buiten de mogelijkheden van onze school valt (basis- en extra ondersteuning), zal plaatsing op het SBO of SO aangevraagd worden. De aanvraag wordt kritisch bekeken en als deze wordt toegekend, krijgt het kind een Toelaatbaarheidsverklaring
(TLV).
 

Leerlingen aan het woord

"De lessen zijn leuk en leerzaam en vaak sluiten we een thema af op een creatieve manier."

"Er is veel aandacht voor uiteenlopende onderwerpen en interesses en op allerlei manieren mag je leren. Dat is fijn."